053-4316765 info@uwbudget.nl
FAQ

Veelgestelde vragen

Hieronder een overzicht van de vragen die we regelmatig gesteld krijgen met antwoorden op deze vragen.

Vind u ook daar geen antwoord op uw vraag, laat het ons weten en neem dan gerust contact met ons op.

Wilt u onze brochure per post of digtaal ontvangen laat het ons dan ook gerust weten.

Wat is een PGB ?

Het PGB is een budget dat u toegekend krijgt om zelf uw zorgverleners in te huren voor de zorg die u nodig hebt. Of om zelf uw hulpmiddelen aan te schaffen en voorzieningen te realiseren. Bent u chronisch ziek of hebt u een beperking of aandoening? Neem zelf het heft in handen en regel zelf uw eigen zorg, begeleiding, hulpmiddelen of voorzieningen.

Wat is Zorg in Natura ?

Zorg in Natura wil zeggen dat een zorginstelling zorg aan u verleent en de administratie regelt. Bij Zorg in Natura is de zorginstelling altijd een door de gemeente/ zorgkantoor/zorgverzekeraar gecontracteerde zorgverlener. U ontvangt geen rekeningen van de zorgverlener. De zorgverlener regelt dit rechtstreeks met de gemeente/zorgkantoor/zorgverzekeraar. Wel moet u een eigen bijdrage betalen. Deze wordt opgelegd door het CAK. Bij Zorg in Natura kiest u voor gemak. De gemeente/zorgkantoor/zorgverzekeraar heeft namelijk al afspraken gemaakt met een aantal speciaal geselecteerde zorgverleners voor uw zorg. U mag zelf kiezen uit de lijst van zorgverleners die een contract hebben met de gemeente/zorgkantoor/zorgverzekeraar.

Kernpunten:

 • U overlegt met de zorgverlener hoe u de zorg wilt ontvangen;
 • U hoeft geen administratie bij te houden;
 • U hoeft geen verantwoording af te leggen over de verleende zorg.

Wat is PGB-WLZ ?

De WLZ vergoedt zorg aan kwetsbare ouderen en aan gehandicapten die blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht en 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Deze mensen krijgen meestal zorg in een instelling. Op grond van de WLZ kan ook thuiszorg worden verleend op basis van een Volledig Pakket Thuis (VPT) of een persoonsgebonden budget (PGB). Dit is echter alleen mogelijk als de zorg verantwoord is, en als de kosten niet hoger zijn dan de opname in een instelling.

CIZ bepaalt recht op zorg
Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) gaat volgens het wetsvoorstel WLZ bepalen of iemand recht heeft op zorg uit de WLZ.

Bekijk voor meer informatie onze folder.

Wat is PGB-WMO ?

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. De WMO is bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen, ondersteuning nodig hebben bij het ontmoeten van andere mensen en mee blijven doen in de samenleving.

Bekijk voor meer informatie onze folder.

Wat is PGB-ZVW ?

Persoonlijke verzorging en verpleging wordt geregeld via uw zorgverzekering. Deze zorg heet dan wijkverpleging en wordt betaald uit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar.

Wat is verzorging en verpleging?
Verzorging en verpleging is bijvoorbeeld:

 • hulp bij het opstaan;
 • aankleden; douchen;
 • naar het toilet gaan;
 • wondverzorging;
 • helpen met injecties;
 • Alle overige taken gerelateerd aan verzorging van uw lichaam.

PGB via de zorgverzekeraar
Hebt u thuis verpleging of verzorging nodig, dan krijgt u die vergoed van uw zorgverzekeraar, op basis van de Zorgverzekeringswet. Dat wil zeggen: als het gaat om lichamelijke zorg en verpleging. De wijkverpleging stelt de indicatie. Gaat het om zorg langer dan een jaar dan kunt u ook kiezen voor een persoonsgebonden budget. Uw zorgverzekeraar kan wel aan u vragen om die keuze te motiveren. U moet daarbij aangeven waarom passende verpleging en verzorging in uw situatie alleen mogelijk is met een persoonsgebonden budget. Ook moet u kunnen aantonen dat u of uw wettelijke vertegenwoordiger een persoonsgebonden budget goed kunnen beheren. De zorgverzekeraar kan u een persoonsgebonden budget weigeren als deze niet tevreden is met uw antwoorden.

Het PGB beheer houdt onder meer in:

 • Contracten afsluiten met zorgverleners;
 • Planningen maken wie wanneer welke zorg geeft;
 • Controleren of zorgverleners zich aan de afspraken houden;
 • Enzovoort.

Verder moet uw zorgvraag voldoen aan 1 of meer van de volgende eisen:

 • U heeft zorg nodig op wisselende of ongebruikelijke tijden;
 • de zorg moet op verschillende plaatsen geleverd worden, bijvoorbeeld thuis, op uw werk en op andere locaties;
 • De zorg is moeilijk in te plannen, omdat de tijden wisselen of omdat u alleen hulp op afroep nodig heeft;
 • U moet 24 uur per dag direct hulp in buurt hebben, of kunnen oproepen;
 • U heeft vaste zorgverleners nodig omdat u speciale zorg nodig heeft, of omdat u bijzondere hulpmiddelen gebruikt.

De wijkverpleegkundige van Proveo
Uw Budget werkt nauw samen met wijkverpleegkundige van Proveo. Proveo staat voor een organisatie gericht op het uitvoeren van objectieve duidelijke en kwalitatief hoogwaardige indicatiestellingen die voldoen aan alle landelijke richtlijnen, wet en regelgeving. Naast kwaliteit zijn eerlijkheid, betrouwbaarheid en transparantie kenmerken van onze stijl van werken. Proveo werkt met BIG geregistreerde wijkverpleegkundigen (verpleegkundige niveau 5).

Restitutie 
In principe moet u uw zorgverleners eerst zelf betalen. De facturen kunt u vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar. Zij zullen het bedrag aan u overmaken.

Geen eigen bijdrage
Er geldt voor deze verpleging en verzorging thuis geen eigen bijdrage. De zorg gaat ook niet ten lasten van het eigen risico bij uw zorgverzekering.

Tarieven
Er zijn geen vaste tarieven voor de zorg die u in wilt kopen met het PGB-ZVW. Zorgverzekeraars zetten in hun polisvoorwaarden welke vergoeding u kunt krijgen voor de zorg die u met uw PGB-ZVW wilt inkopen. U kunt die tarieven vergelijken en eventueel naar een andere zorgverzekeraar overstappen.

Wat is PGB-Jeugdwet ?

Uw gemeente is verantwoordelijk voor vrijwel alle zorg, hulp en begeleiding voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Dat is zo geregeld in de Jeugdwet.

Bekijk voor meer informatie onze folder.

Wat is Trekkingsrecht ?

Het trekkingsrecht is vanaf 1 januari 2015 voor iedereen ingevoerd. Tot 2014 ontving men het PGB zelf, op basis van een indicatiestelling, waarmee zelf zorg werd inkocht. Controles werden achteraf door het zorgkantoor uitgevoerd. Binnen Trekkingsrecht ontvangt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) het PGB-budget en betaalt uit aan uw zorgverleners. Daarnaast wordt vooraf door het Zorgkantoor/gemeente gecontroleerd of de zorg die u wilt inzetten uit het PGB betaald mag worden.

Waarom is het trekkingsrecht ingevoerd?
Het kabinet wil een toekomstbestendig PGB creëren door de verantwoordelijkheden van budgethouders te verminderen en door oneigenlijk gebruik tegen te gaan. Controle voordat een bedrag uit het budget wordt betaald draagt hieraan bij, net als de betaling van facturen door de SVB. Daarnaast voorkomt een systeem van trekkingsrechten dat het PGB in handen komt van malafide zorgbureaus.

Wat betekent dit voor u?
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) ontvangt uw PGB-budget. U koopt zelf zorg in, maar declareert de rekening bij de SVB, waarna de SVB betaalt aan de zorgverlener. Controle vindt vooraf plaats op basis van beschrijvingen van de ingekochte zorg en de contracten. Bij betaling controleert de SVB of de rekening betaald mag worden op basis van de eerdere goedkeuring van het zorgkantoor/gemeente. Het zorgkantoor/gemeente kan achteraf nog controles uitvoeren. Bovenstaande kan afwijken voor het trekkingsrecht van het PGB via uw zorgverzekeraar voor de functies Persoonlijke Verzorging en/of Verpleging (PGB-ZVW).

Afwijkend trekkingsrecht PGB via de zorgverzekeraar.
Wanneer u een PGB heeft dat verstrekt wordt door de zorgverzekeraar, kan het zijn dat uw zorgverzekeraar zelf het trekkingsrecht gaat regelen. Ook kan dit per zorgverzekeraar verschillend zijn. U krijgt te maken met trekkingsrecht via de zorgverzekeraar als u een indicatie heeft voor Persoonlijke Verzorging en/of Verpleging. Omdat de zorgregeling per zorgverzekeraar kan verschillen, kunt u ons het best benaderen wanneer u vragen heeft over trekkingsrecht via de zorgverzekeraar.

PGB-Service Uw Budget kan u informeren en ondersteunen bij het declareren en verantwoorden richting SVB en zorgverzekeraar.

Antwoord niet gevonden?

Laat het ons weten