053-4316765 info@uwbudget.nl
FAQ

Veelgestelde vragen

Hieronder een overzicht van de vragen die we regelmatig gesteld krijgen met antwoorden op deze vragen.

Vind u ook daar geen antwoord op uw vraag, laat het ons weten en neem dan gerust contact met ons op.

Wilt u onze brochure per post of digtaal ontvangen laat het ons dan ook gerust weten.

Wat is een PGB ?

Het PGB is een budget dat u toegekend krijgt om zelf uw zorgverleners in te huren voor de zorg die u nodig hebt. Of om zelf uw hulpmiddelen aan te schaffen en voorzieningen te realiseren. Bent u chronisch ziek of hebt u een beperking of aandoening? Neem zelf het heft in handen en regel zelf uw eigen zorg, begeleiding, hulpmiddelen of voorzieningen.

Wat is Zorg in Natura ?

Zorg in Natura wil zeggen dat een zorginstelling zorg aan u verleent en de administratie regelt. Bij Zorg in Natura is de zorginstelling altijd een door de gemeente/ zorgkantoor/zorgverzekeraar gecontracteerde zorgverlener.

U ontvangt geen rekeningen van de zorgverlener. De zorgverlener regelt dit rechtstreeks met de gemeente/ zorgkantoor/zorgverzekeraar. Wel moet u een eigen bijdrage betalen. Deze wordt opgelegd door het CAK.

Bij Zorg in Natura kiest u voor gemak. De gemeente/zorgkantoor/zorgverzekeraar heeft namelijk al afspraken gemaakt met een aantal speciaal geselecteerde zorgverleners voor uw zorg. U mag zelf kiezen uit de lijst van zorgverleners die een contract hebben met de gemeente/zorgkantoor/zorgverzekeraar.

Kernpunten:
• U overlegt met de zorgverlener hoe u de zorg wilt ontvangen;
• U hoeft geen administratie bij te houden;
• U hoeft geen verantwoording af te leggen over de verleende zorg.

Wat is PGB-WLZ ?

WLZ staat voor Wet Langdurige Zorg. Welke zorg valt onder de WLZ De WLZ vergoedt zorg aan kwetsbare ouderen en aan gehandicapten die blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht en 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Deze mensen krijgen meestal zorg in een instelling. Op grond van de WLZ kan ook thuiszorg worden verleend op basis van een Volledig Pakket Thuis (VPT) of een persoonsgebonden budget (PGB). Dit is echter alleen mogelijk als de zorg verantwoord is, en als de kosten niet hoger zijn dan de opname in een instelling.

CIZ bepaalt recht op zorg
Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) gaat volgens het wetsvoorstel WLZ bepalen of iemand recht heeft op zorg uit de WLZ.

Overige voorwaarden:
Om in aanmerking te komen voor een PGB-WLZ moet u in elk geval aan onderstaande punten voldoen:
• U dient een zorg-/budgetplan te maken
• U moet zorgovereenkomsten met uw zorgverleners hebben gemaakt
• U dient zorgbeschrijvingen met uw zorgverleners te hebben gemaakt
• U dient te hebben onderzocht of uw zorgvraag niet geleverd kan worden door een
zorginstelling (ZIN)
• U heeft een gesprek met het zorgkantoor, om te bepalen of u geschikt ben voor het
verkrijgen van een PGB. Bij bepaalde indicaties dient de gewaarborgde hulp bij dit
gesprek aanwezig te zijn.
• Bij bepaalde indicaties (ZZP VV 4 t/m 7 en VG 4 t/m 8) is een gewaarborgde hulp
verplicht. Een gewaarborgde hulp doet voor u de administratie van het PGB en ziet

Wat is PGB-WMO ?

De Wet maatschappelijke ondersteuning zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.

Wat bedoelt de Wmo met ‘zelfstandig leven’?
Bij zelfstandig leven hoort bijvoorbeeld:
– een schoon en leefbaar huis;
– in en om uw huis kunnen lopen of bewegen;
– allerlei praktische zaken goed regelen, zoals de financiële administratie;
– voldoende sociale contacten;
– binnen uw woonplaats/regio reizen;
– zinnige dagbesteding;
– structuur aanbrengen in de dag of week (plannen en organiseren).

Wie kan Wmo-ondersteuning krijgen?
De Wmo is bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben om thuis te blijven wonen, of hulp nodig hebben om mensen te ontmoeten en mee te doen in de samenleving.

Wat voor soort hulp biedt de Wmo?
De gemeente kan algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen aanbieden.

Algemene voorzieningen
Een algemene voorziening is er voor alle burgers. Voorbeelden zijn een koffi eochtend in het buurthuis, de boodschappenbus of de maaltijdservice. Of vervoer voor alle burgers van 75 jaar en ouder.

Maatwerkvoorzieningen
Een maatwerkvoorziening is afgestemd op één persoon. Voorbeelden zijn een scootmobiel of begeleiding bij de administratie. Maatwerkvoorzieningen kunnen in natura of als persoonsgebonden budget (pgb) verstrekt worden. Een pgb is een geldbedrag waarmee u zelf de ondersteuning inkoopt.

Aanmelding voor Wmo-ondersteuning
Heeft u hulp nodig om thuis te kunnen blijven wonen en andere mensen te blijven ontmoeten? Of geeft u mantelzorg? Dan kunt u zich melden bij uw gemeente voor advies en ondersteuning.

Gesprek met de gemeente
De gemeente is wettelijk verplicht om uw situatie te onderzoeken. Een medewerker praat daarvoor met u en mensen in uw omgeving. Bijvoorbeeld uw eventuele partner of andere familieleden. De gemeente bespreekt met u wat u zelf kunt en hoe mensen in uw omgeving u kunnen helpen. De gemeente moet ook kijken of uw mantelzorger(s) zelf hulp nodig hebben. Het gesprek gaat over verschillende levensgebieden, zoals huishouden, uw woning, werk en inkomen, sociale contacten, en eventueel uw gezin.

Cliëntondersteuning
U heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning tijdens het gesprek met de gemeente. De gemeente moet ervoor zorgen dat een cliëntondersteuner beschikbaar is.

Mantelzorgondersteuning
Gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor mantelzorgondersteuning. Bijvoorbeeld door vervangende zorg te organiseren om de mantelzorger te ontlasten, zoals logeeropvang. Het maakt niet uit of de mantelzorger een kind of volwassene verzorgt.

Verschillen per gemeente
Iedere gemeente organiseert het onderzoek naar de persoonlijke situatie op haar eigen manier. U kunt bij uw gemeente navragen hoe het onderzoek verloopt.

Voorstel
De gemeente kijkt eerst of u voldoende geholpen bent met algemene voorzieningen. Bijvoorbeeld ontmoetingsochtenden, een maaltijdservice of een vervoerspas. Ook kijkt de gemeente of u al zorg en ondersteuning krijgt vanuit andere wetten, zoals de Participatiewet of de Wet langdurige zorg. Blijkt uit het gesprek dat hulp uit uw omgeving en algemene voorzieningen niet voldoende zijn? Dan doet de gemeente een voorstel voor een maatwerkvoorziening. Voorbeelden van maatwerkvoorzieningen zijn: individuele begeleiding bij de administratie of om structuur aan te brengen in de dag, huishoudelijke hulp, een scootmobiel of dagbesteding. Het doel is dat u veilig zelfstandig kunt blijven wonen en goed mee kunt doen in de samenleving.

PGB voor Wmo-ondersteuning
U kunt kiezen voor een PGB als u WMO-ondersteuning krijgt van uw gemeente, zoals:

– begeleiding in het dagelijks leven;
– huishoudelijke hulp;
– dagbesteding of logeeropvang;
– een individuele vervoersvoorziening;
– woningaanpassingen of een rolstoel.

Voorwaarden
U moet uitleggen waarom de zorg in natura niet geschikt is in uw situatie. Verder moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

– U moet het budget kunnen beheren (zelf zorg inkopen en zorgverleners aansturen).
U mag ook iemand machtigen om dit voor u te doen.
– De zorg die u inkoopt, moet doeltreffend zijn (= bijdragen aan uw zelfstandigheid),
cliëntgericht en veilig zijn.

De gemeente kan niet ‘zomaar’ een PGB weigeren. Als u (of uw gemachtigde) het PGB kunt beheren en u goede en veilige zorg inkoopt, kan de gemeente het PGB niet weigeren.

Hoogte van het PGB
In de wet staat dat het PGB ‘toereikend’ moet zijn. U moet dus de benodigde ondersteuning kunnen inkopen met het budget dat de gemeente u toekent. Voor de ‘benodigde ondersteuning’ zal de gemeente uitgaan van het advies dat de indicatiesteller geeft. De gemeente berekent het geldbedrag waarmee u die ondersteuning kunt inkopen. De gemeente kan uitgaan van een lager uurtarief als u een niet-professionele zorgverlener inhuurt (bijvoorbeeld een familielid of mantelzorger).

PGB duurder dan zorg in natura?
Soms is zelf ingekochte zorg duurder dan zorg in natura. Dat is geen reden om een PGB te weigeren. De gemeente moet minimaal het bedrag geven dat zorg in natura zou kosten. De meerkosten betaalt u dan zelf.

Familieleden of mantelzorgers betalen met het PGB U kunt in principe de hulp van familieleden en mantelzorgers inkopen met uw PGB. Gemeenten kunnen hier wel voorwaarden aan stellen. Ook kan de gemeente een lager tarief rekenen. U betaalt uw familielid dan een lager uurtarief dan een professionele zorgverlener zou krijgen. Uw familielid of mantelzorger moet u de ondersteuning geven waarvoor het PGB bedoeld is, dus die in uw Wmo-beschikking staat. U sluit dan een contract (zorgovereenkomst) af met uw familielid of mantelzorger. Gebruik bij voorkeur het model Zorgovereenkomst met partner of familielid van de Sociale Verzekeringsbank, dan weet u zeker dat u alle benodigde afspraken maakt.

Trekkingsrecht en zorgovereenkomsten 
U krijgt het PGB niet op uw eigen rekening gestort. Het Servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank regelt de betalingen op basis van de zorgverleningsovereenkomsten die u met de hulpverleners heeft afgesloten. Zie voor informatie: Servicecentrum PGB.

Eigen bijdrage
Als budgethouder betaalt u een eigen bijdrage, net als mensen met zorg in natura dat doen. U moet de eigen bijdrage van uw eigen inkomen betalen. U kunt dit bedrag dus niet meer uit het PGB betalen, zoals dat in het verleden mogelijk was. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Het CAK berekent uw eigen bijdrage en stuurt u een rekening.

Wat is PGB-ZVW ?

Persoonlijke verzorging en verpleging wordt geregeld via uw zorgverzekering. Deze zorg heet dan wijkverpleging en wordt betaald uit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar.

Wat is verzorging en verpleging?
Verzorging en verpleging is bijvoorbeeld:

• hulp bij het opstaan;
• aankleden; douchen;
• naar het toilet gaan;
• wondverzorging;
• helpen met injecties;
• Alle overige taken gerelateerd aan verzorging van uw lichaam.

PGB via de zorgverzekeraar 
Hebt u thuis verpleging of verzorging nodig, dan krijgt u die vergoed van uw zorgverzekeraar, op basis van de Zorgverzekeringswet. Dat wil zeggen: als het gaat om lichamelijke zorg en verpleging. De wijkverpleging stelt de indicatie. Gaat het om zorg langer dan een jaar dan kunt u ook kiezen voor een persoonsgebonden budget. Uw zorgverzekeraar kan wel aan u vragen om die keuze te motiveren. U moet daarbij aangeven waarom passende verpleging en verzorging in uw situatie alleen mogelijk is met een persoonsgebonden budget. Ook moet u kunnen aantonen dat u of uw wettelijke vertegenwoordiger een persoonsgebonden budget goed kunnen beheren. De zorgverzekeraar kan u een persoonsgebonden budget weigeren als deze niet tevreden is met uw antwoorden.

Het PGB beheer houdt onder meer in:
• Contracten afsluiten met zorgverleners;
• Planningen maken wie wanneer welke zorg geeft;
• Controleren of zorgverleners zich aan de afspraken houden;
• Enzovoort.

Verder moet uw zorgvraag voldoen aan één of meer van de volgende eisen:
• U heeft zorg nodig op wisselende of ongebruikelijke tijden;
• de zorg moet op verschillende plaatsen geleverd worden, bijvoorbeeld thuis, op uw werk en op andere locaties;
• De zorg is moeilijk in te plannen, omdat de tijden wisselen of omdat u alleen hulp op afroep nodig heeft;
• U moet 24 uur per dag direct hulp in buurt hebben, of kunnen oproepen;
• U heeft vaste zorgverleners nodig omdat u speciale zorg nodig heeft, of omdat u bijzondere hulpmiddelen gebruikt.

De wijkverpleegkundige van Indicos
Uw Budget werkt nauw samen met wijkverpleegkundige van Indicos. Indicos staat voor een organisatie gericht op het uitvoeren van objectieve duidelijke en kwalitatief hoogwaardige indicatiestellingen die voldoen aan alle landelijke richtlijnen, wet en regelgeving. Naast kwaliteit zijn eerlijkheid, betrouwbaarheid en transparantie kenmerken van onze stijl van werken. Indicos werkt met BIG geregistreerde wijkverpleegkundigen (verpleegkundige niveau 5). Zij hebben jarenlang ervaring met het stellen van indicaties in de intra– en extramurale zorg.

Restitutie 
In principe moet u uw zorgverleners eerst zelf betalen. De facturen kunt u vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar. Zij zullen het bedrag aan u overmaken.

Geen eigen bijdrage
Er geldt voor deze verpleging en verzorging thuis geen eigen bijdrage. De zorg gaat ook niet ten laste van het eigen risico bij uw zorgverzekering.

Tarieven
Er zijn geen vaste tarieven voor de zorg die u in wilt kopen met het PGB-ZVW. Zorgverzekeraars zetten in hun polisvoorwaarden welke vergoeding u kunt krijgen voor de zorg die u met uw PGB-ZVW wilt inkopen. U kunt die tarieven vergelijken en eventueel naar een andere zorgverzekeraar overstappen.

Wat is PGB-Jeugdwet ?

De gemeente is verantwoordelijk voor vrijwel alle zorg, hulp en begeleiding voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Dat is geregeld in de Jeugdwet.

Algemene voorzieningen
Veel van die hulp wordt georganiseerd in de vorm van ‘algemene voorzieningen’. Dat zijn voorzieningen waar iedereen die ze nodig heeft gebruik van kan maken. Bijvoorbeeld opvoedingsadviezen vanuit een Centrum voor Jeugd en Gezin. Of activiteiten in een bouwspeeltuin.

Maatwerkvoorzieningen
Daarnaast zijn er maatwerkvoorzieningen. Dat is hulp op individuele basis waar de gemeente toestemming voor moet geven. Denk aan persoonlijke verzorging (lichamelijke zorg), individuele begeleiding, gespecialiseerde jeugdhulp of behandeling door een kinderpsychiater. De gemeente moet voor deze maatwerkvoorzieningen een verleningsbeschikking afgeven.

Sociale wijkteams
De gemeente doet dat vaak niet zelf maar heeft dit uitbesteed aan een gemandateerde instelling, bijvoorbeeld een Centrum voor Jeugd en Gezin of een sociaal wijkteam. Zo nodig kan de huisarts, een jeugdarts of een medisch specialist een verwijzing afgeven voor niet-vrij toegankelijke jeugdhulp. Ook de rechter kan jeugdhulp of begeleiding opleggen, als onderdeel van een kinderbeschermingsmaatregel of van jeugdreclassering.

PGB wel of niet
Voor alle maatwerkvoorzieningen kunt u kiezen voor een persoonsgebonden budget. U moet dan wel aangeven waarom hulp in natura, door een zorgaanbieder die een contract heeft met de gemeente, in uw geval niet voldoet.

Budgetbeheer
Ook moet u aantonen dat u of uw wettelijke vertegenwoordiger over voldoende vaardigheden beschikt om een persoonsgebonden budget te beheren. De gemeente kan van u vragen om een plan te maken voor de besteding van het budget. De gemeente kent dan het persoonsgebonden budget pas toe als ze het eens is met uw plan.

Trekkingsrecht
U krijgt het budget niet zelf in handen. De gemeente stort het bedrag op de rekening van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U sluit vervolgens zelf contracten af met de begeleiders of hulpverleners van uw kind. De gemeente moet die contracten eerst goedkeuren voordat de SVB tot betaling overgaat. De gemeente kan de kwaliteit van de hulp die u inkoopt controleren.

Ouderbijdrage
De gemeente kan een ouderbijdrage vragen voor verblijf. Dat kan opname in een instelling zijn maar ook tijdelijke logeeropvang. Ook dagopvang of begeleiding in een groep valt hier onder. U krijgt facturen van het CAK voor deze ouderbijdrage.

Wat is Trekkingsrecht ?


Trekkingsrecht is vanaf 1 januari 2015 voor iedereen ingevoerd. Tot 2014 ontving men het PGB zelf, op basis van een indicatiestelling, waarmee zelf zorg werd inkocht. Controles werden achteraf door het zorgkantoor uitgevoerd. Binnen Trekkingsrecht ontvangt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) het PGB-budget en betaalt uit aan uw zorgverleners. Daarnaast wordt vooraf door het Zorgkantoor/gemeente gecontroleerd of de zorg die u wilt inzetten uit het PGB betaald mag worden.

Waarom is Trekkingsrecht ingevoerd?
Het kabinet wil een toekomstbestendig PGB creëren door de verantwoordelijkheden van budgethouders te verminderen en door oneigenlijk gebruik tegen te gaan. Controle voordat een bedrag uit het budget wordt betaald draagt hieraan bij, net als de betaling van facturen door de SVB. Daarnaast voorkomt een systeem van trekkingsrechten dat het PGB in handen komt van malafi de zorgbureaus.

Wat betekent dit voor u?
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) ontvangt uw PGB-budget. U koopt zelf zorg in, maar declareert de rekening bij de SVB, waarna de SVB betaalt aan de zorgverlener. Controle vindt vooraf plaats op basis van beschrijvingen van de ingekochte zorg en de contracten. Bij betaling controleert de SVB of de rekening betaald mag worden op basis van de eerdere goedkeuring van het zorgkantoor/gemeente.Het zorgkantoor/gemeente kan achteraf nog controles uitvoeren. Bovenstaande kan afwijken voor trekkingsrecht van het PGB via uw zorgverzekeraar voor de functies Persoonlijke Verzorging en/of Verpleging (PGB-ZVW)

Afwijkend trekkingsrecht PGB via de zorgverzekeraar
Wanneer u een PGB heeft dat verstrekt wordt door de zorgverzekeraar, kan het zijn dat uw zorgverzekeraar zelf het trekkingsrecht gaat regelen. Ook kan dit per zorgverzekeraar verschillend zijn. U krijgt te maken met trekkingsrecht via de zorgverzekeraar als u een indicatie hebt voor Persoonlijke Verzorging en/of Verpleging. Omdat de zorgregeling per zorgverzekeraar kan verschillen, kunt u ons het best benaderen wanneer u vragen heeft over trekkingsrecht via de zorgverzekeraar.

Antwoord niet gevonden?

Laat het ons weten